Riansut, W. (2018). การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของตัวสถิติทดสอบอิงพารามิเตอร์ สำหรับการทดสอบภาวะความเท่ากันของความแปรปรวน. Naresuan University Journal: Science And Technology (NUJST), 26(3), 170-180. doi:10.14456/nujst.2018.14