Tehyo, Muhamad. " การเชื่อมอะลูมิเนียมหล่อกึ่งแข็งระหว่าง SSM356 กับ SSM6061 โดยกรรมวิธีการเชื่อมทิกและการเชื่อมเสียดทานแบบกวน." Naresuan University Journal: Science and Technology (NUJST) [Online], 26.3 (2561): 113-132. Web. 7 Jul. 2020