Tehyo, M. 2018 Sep 24. การเชื่อมอะลูมิเนียมหล่อกึ่งแข็งระหว่าง SSM356 กับ SSM6061 โดยกรรมวิธีการเชื่อมทิกและการเชื่อมเสียดทานแบบกวน. Naresuan University Journal: Science and Technology (NUJST). [Online] 26:3