Tehyo, M. (2018). การเชื่อมอะลูมิเนียมหล่อกึ่งแข็งระหว่าง SSM356 กับ SSM6061 โดยกรรมวิธีการเชื่อมทิกและการเชื่อมเสียดทานแบบกวน. Naresuan University Journal: Science And Technology (NUJST), 26(3), 113-132. doi:10.14456/nujst.2018.13