วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, วารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร:. " บทบรรณาธิการ." Naresuan University Journal: Science and Technology (NUJST) [Online], 23.2 (2558): n. pag. Web. 3 Aug. 2020