วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, วารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร:. " สารบัญภาษาอังกฤษ" Naresuan University Journal: Science and Technology (NUJST) [Online], Volume 23 Number 2 (17 August 2015)