วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, วารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร:. " สารบัญภาษาอังกฤษ." Naresuan University Journal: Science and Technology (NUJST) [Online], 23.2 (2558): n. pag. Web. 10 Jul. 2020