วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, วารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร:. สารบัญภาษาอังกฤษ. Naresuan University Journal: Science and Technology (NUJST), [S.l.], v. 23, n. 2, aug. 2015. ISSN 2539-553X. Available at: <http://www.journal.nu.ac.th/NUJST/article/view/985>. Date accessed: 10 july 2020.