วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, วารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร:. " รายชื่อบรรณาธิการภาษาอังกฤษ" Naresuan University Journal: Science and Technology (NUJST) [Online], Volume 23 Number 1 (16 April 2015)