วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, วารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร:. รายชื่อบรรณาธิการภาษาอังกฤษ. Naresuan University Journal: Science and Technology (NUJST), [S.l.], v. 23, n. 1, apr. 2015. ISSN 2539-553X. Available at: <http://www.journal.nu.ac.th/NUJST/article/view/879>. Date accessed: 04 mar. 2021.