วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, วารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร:. " รายชื่อบรรณาธิการภาษาไทย." Naresuan University Journal: Science and Technology (NUJST) [Online], 23.1 (2558): n. pag. Web. 6 Jun. 2020