วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, วารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร:. " รายชื่อบรรณาธิการภาษาอังกฤษ." Naresuan University Journal: Science and Technology (NUJST) [Online], 22.3 (2557): n. pag. Web. 21 Jan. 2021