วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, วารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร:. " ระเบียบการตีพิมพ์วารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร." Naresuan University Journal: Science and Technology (NUJST) [Online], 22.3 (2557): n. pag. Web. 7 Dec. 2019