มาลีวัล เลิศสาครศิริ, Maleewan Lertsakornsiri /. " The Relationship between Personal Factors as well as Families’ Strengths and Developmental Assets in Pregnant Adoliscents / ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลและครอบครัวเข้มแข็งกับต้นทุนชีวิตของสตรีตั้งครรภ์วัยรุ่น" Naresuan University Journal: Science and Technology (NUJST) [Online], Volume 22 Number 3 (29 December 2014)