มาลีวัล เลิศสาครศิริ, Maleewan Lertsakornsiri /. " The Relationship between Personal Factors as well as Families’ Strengths and Developmental Assets in Pregnant Adoliscents / ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลและครอบครัวเข้มแข็งกับต้นทุนชีวิตของสตรีตั้งครรภ์วัยรุ่น." Naresuan University Journal: Science and Technology (NUJST) [Online], 22.3 (2557): 47-57. Web. 10 Jul. 2020