มาลีวัล เลิศสาครศิริ, M. 2014 Dec 29. The Relationship between Personal Factors as well as Families’ Strengths and Developmental Assets in Pregnant Adoliscents / ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลและครอบครัวเข้มแข็งกับต้นทุนชีวิตของสตรีตั้งครรภ์วัยรุ่น. Naresuan University Journal: Science and Technology (NUJST). [Online] 22:3