มาลีวัล เลิศสาครศิริ, M. (2014). The Relationship between Personal Factors as well as Families’ Strengths and Developmental Assets in Pregnant Adoliscents / ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลและครอบครัวเข้มแข็งกับต้นทุนชีวิตของสตรีตั้งครรภ์วัยรุ่น. Naresuan University Journal: Science And Technology (NUJST), 22(3), 47-57. Retrieved from http://www.journal.nu.ac.th/NUJST/article/view/767