มาลีวัล เลิศสาครศิริ, Maleewan Lertsakornsiri /. The Relationship between Personal Factors as well as Families’ Strengths and Developmental Assets in Pregnant Adoliscents / ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลและครอบครัวเข้มแข็งกับต้นทุนชีวิตของสตรีตั้งครรภ์วัยรุ่น. Naresuan University Journal: Science and Technology (NUJST), [S.l.], v. 22, n. 3, p. 47-57, dec. 2014. ISSN 2539-553X. Available at: <http://www.journal.nu.ac.th/NUJST/article/view/767>. Date accessed: 10 july 2020.