วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, วารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร:. " หน้าปก" Naresuan University Journal: Science and Technology (NUJST) [Online], Volume 22 Number 3 (29 December 2014)