วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, วารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร:. หน้าปก. Naresuan University Journal: Science and Technology (NUJST), [S.l.], v. 22, n. 3, dec. 2014. ISSN 2539-553X. Available at: <http://www.journal.nu.ac.th/NUJST/article/view/758>. Date accessed: 26 feb. 2021.