วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, วารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร:. " ปกหลัง" Naresuan University Journal: Science and Technology (NUJST) [Online], Volume 22 Number 2 (15 December 2014)