วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, . 2014 Dec 15. ระเบียบการตีพิมพ์วารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร. Naresuan University Journal: Science and Technology (NUJST). [Online] 22:2