วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, วารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร:. " สารบัญภาษาอังกฤษ." Naresuan University Journal: Science and Technology (NUJST) [Online], 22.2 (2557): n. pag. Web. 6 Jun. 2020