วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, . (2014). สารบัญภาษาอังกฤษ. Naresuan University Journal: Science And Technology (NUJST), 22(2). Retrieved from http://www.journal.nu.ac.th/NUJST/article/view/615