วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, วารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร:. สารบัญภาษาอังกฤษ. Naresuan University Journal: Science and Technology (NUJST), [S.l.], v. 22, n. 2, dec. 2014. ISSN 2539-553X. Available at: <http://www.journal.nu.ac.th/NUJST/article/view/615>. Date accessed: 04 mar. 2021.