วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, วารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร:. " ปกหน้า." Naresuan University Journal: Science and Technology (NUJST) [Online], 22.2 (2557): n. pag. Web. 19 Sep. 2020