วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, วารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร:. ปกหลัง. Naresuan University Journal: Science and Technology (NUJST), [S.l.], v. 22, n. 1, nov. 2014. ISSN 2539-553X. Available at: <http://www.journal.nu.ac.th/NUJST/article/view/591>. Date accessed: 26 feb. 2021.