วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, วารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร:. " Editorial Board." Naresuan University Journal: Science and Technology (NUJST) [Online], 22.1 (2557): n. pag. Web. 3 Dec. 2021