วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, . 2014 Nov 20. ระเบียบการตีพิมพ์วารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร. Naresuan University Journal: Science and Technology (NUJST). [Online] 22:1