วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, . (2014). บทบรรณาธิการ. Naresuan University Journal: Science And Technology (NUJST), 22(1). Retrieved from http://www.journal.nu.ac.th/NUJST/article/view/574