วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, วารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร:. " สารบัญภาษาไทย." Naresuan University Journal: Science and Technology (NUJST) [Online], 22.1 (2557): n. pag. Web. 26 Feb. 2021