ลฎาภา สุทธกูล และลือชา ลดาชาติ, Ladapa Suttakun and Luecha Ladachart /. " Fourth grade students’ scientific reasoning/ การให้เหตุผลทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4" Naresuan University Journal: Science and Technology (NUJST) [Online], Volume 21 Number 3 (26 September 2014)