ลฎาภา สุทธกูล และลือชา ลดาชาติ, Ladapa Suttakun and Luecha Ladachart /. " Fourth grade students’ scientific reasoning/ การให้เหตุผลทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4." Naresuan University Journal: Science and Technology (NUJST) [Online], 21.3 (2556): 107-123. Web. 17 Oct. 2021