ลฎาภา สุทธกูล และลือชา ลดาชาติ, L. 2014 Sep 26. Fourth grade students’ scientific reasoning/ การให้เหตุผลทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4. Naresuan University Journal: Science and Technology (NUJST). [Online] 21:3