ลฎาภา สุทธกูล และลือชา ลดาชาติ, L. (2014). Fourth grade students’ scientific reasoning/ การให้เหตุผลทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4. Naresuan University Journal: Science And Technology (NUJST), 21(3), 107-123. Retrieved from http://www.journal.nu.ac.th/NUJST/article/view/541