ลฎาภา สุทธกูล และลือชา ลดาชาติ, Ladapa Suttakun and Luecha Ladachart /. Fourth grade students’ scientific reasoning/ การให้เหตุผลทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4. Naresuan University Journal: Science and Technology (NUJST), [S.l.], v. 21, n. 3, p. 107-123, sep. 2014. ISSN 2539-553X. Available at: <http://www.journal.nu.ac.th/NUJST/article/view/541>. Date accessed: 17 oct. 2021.