วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, วารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร:. " บทบรรณาธิการ" Naresuan University Journal: Science and Technology (NUJST) [Online], Volume 21 Number 3 (26 September 2014)