วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, วารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร:. " บทบรรณาธิการ." Naresuan University Journal: Science and Technology (NUJST) [Online], 21.3 (2556): n. pag. Web. 26 Feb. 2021