วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, . (2015). บทบรรณาธิการ. Naresuan University Journal: Science And Technology (NUJST), 21(2). Retrieved from http://www.journal.nu.ac.th/NUJST/article/view/482