วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, วารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร:. บทบรรณาธิการ. Naresuan University Journal: Science and Technology (NUJST), [S.l.], v. 21, n. 2, july 2015. ISSN 2539-553X. Available at: <http://www.journal.nu.ac.th/NUJST/article/view/482>. Date accessed: 26 feb. 2021.