ทองแท่ง ทองลิ่ม และนพดล อ่ำดี / Pattrawet Tharawetcharak, Choosak Pornsing, Thongtang Thon, ภัทรเวช ธาราเวชรักษ์, ชูศักดิ์ พรสิงห์,. " การศึกษาความต้องการทางเทคโนโลยีด้านวิศวกรรมของผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย ภายใต้ข้อตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน/The Study of Engineering Technology Needs for Thai Auto-part Manufacturers under ASEAN Free Trade Area Agreement" Naresuan University Journal: Science and Technology (NUJST) [Online], Volume 25 Number 3 (17 July 2017)