ทองแท่ง ทองลิ่ม และนพดล อ่ำดี / Pattrawet Tharawetcharak, Choosak Pornsing, Thongtang Thon, . 2017 Jul 17. การศึกษาความต้องการทางเทคโนโลยีด้านวิศวกรรมของผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย ภายใต้ข้อตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน/The Study of Engineering Technology Needs for Thai Auto-part Manufacturers under ASEAN Free Trade Area Agreement. Naresuan University Journal: Science and Technology (NUJST). [Online] 25:3