ทองแท่ง ทองลิ่ม และนพดล อ่ำดี / Pattrawet Tharawetcharak, Choosak Pornsing, Thongtang Thon, . (2017). การศึกษาความต้องการทางเทคโนโลยีด้านวิศวกรรมของผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย ภายใต้ข้อตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน/The Study of Engineering Technology Needs for Thai Auto-part Manufacturers under ASEAN Free Trade Area Agreement. Naresuan University Journal: Science And Technology (NUJST), 25(3), 136-145. Retrieved from http://www.journal.nu.ac.th/NUJST/article/view/1902