ทองแท่ง ทองลิ่ม และนพดล อ่ำดี / PATTRAWET THARAWETCHARAK, CHOOSAK PORNSING, THONGTANG THON, ภัทรเวช ธาราเวชรักษ์, ชูศักดิ์ พรสิงห์,. การศึกษาความต้องการทางเทคโนโลยีด้านวิศวกรรมของผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย ภายใต้ข้อตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน/The Study of Engineering Technology Needs for Thai Auto-part Manufacturers under ASEAN Free Trade Area Agreement. Naresuan University Journal: Science and Technology (NUJST), [S.l.], v. 25, n. 3, p. 136-145, july 2017. ISSN 2539-553X. Available at: <http://www.journal.nu.ac.th/NUJST/article/view/1902>. Date accessed: 10 july 2020.