ช่วยจันทร์, พัชรินทร์ ฤชุวรารักษ์, บัณฑิตย์ เต็งเจริญกุล และลำใย ณีรัตนพันธุ์ / Uraiwan Ph, อุไรวรรณ ภูนาพลอย, อภิชญาภรณ์. " การประเมินความผิดปกติของโครโมโซมปลาดุกอุยที่รับสัมผัสโลหะหนักในสภาพทดลองเลี้ยงในน้ำและตะกอนดินจากเหมืองแร่ทองคำ/Chromosomal Aberration Assessment of Gunther's Walking Catfish (Clarias macrocephalus) after In Vivo Exposure to Heavy Metals Contaminated in Water and Sediment from Gold Mine Area." Naresuan University Journal: Science and Technology (NUJST) [Online], 25.3 (2560): 102-111. Web. 10 Jul. 2020