ช่วยจันทร์, พัชรินทร์ ฤชุวรารักษ์, บัณฑิตย์ เต็งเจริญกุล และลำใย ณีรัตนพันธุ์ / URAIWAN PH, อุไรวรรณ ภูนาพลอย, อภิชญาภรณ์. การประเมินความผิดปกติของโครโมโซมปลาดุกอุยที่รับสัมผัสโลหะหนักในสภาพทดลองเลี้ยงในน้ำและตะกอนดินจากเหมืองแร่ทองคำ/Chromosomal Aberration Assessment of Gunther's Walking Catfish (Clarias macrocephalus) after In Vivo Exposure to Heavy Metals Contaminated in Water and Sediment from Gold Mine Area. Naresuan University Journal: Science and Technology (NUJST), [S.l.], v. 25, n. 3, p. 102-111, july 2017. ISSN 2539-553X. Available at: <http://www.journal.nu.ac.th/NUJST/article/view/1899>. Date accessed: 06 july 2020.