Somboot / วัชรวิชญ์ ดาวสว่าง และพัทธกมล สมบุตร, Wacharawish Daosawang and Pattakamol. " DC Pulse Power Supply for Electrocoacgulation in Water Treatment / แหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสตรงแบบพัลส์สำหรับบำบัดความขุ่นในน้ำ ด้วยกระบวนการตกตะกอนด้วยไฟฟ้า." Naresuan University Journal: Science and Technology (NUJST) [Online], 25.1 (2560): 150-157. Web. 6 Jun. 2020