สมเสียง จันทาสี, Somsiang Chantasee /. " The Effects of Machining Parameters on Milling of 6061-T6 Aluminum Alloy / การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดเฉือนในงานกัดอะลูมิเนียมผสมเกรด 6061-T6" Naresuan University Journal: Science and Technology (NUJST) [Online], Volume 25 Number 1 (10 February 2017)