สมเสียง จันทาสี, Somsiang Chantasee /. " The Effects of Machining Parameters on Milling of 6061-T6 Aluminum Alloy / การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดเฉือนในงานกัดอะลูมิเนียมผสมเกรด 6061-T6." Naresuan University Journal: Science and Technology (NUJST) [Online], 25.1 (2560): 138-149. Web. 8 Aug. 2020