สมเสียง จันทาสี, S. 2017 Feb 10. The Effects of Machining Parameters on Milling of 6061-T6 Aluminum Alloy / การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดเฉือนในงานกัดอะลูมิเนียมผสมเกรด 6061-T6. Naresuan University Journal: Science and Technology (NUJST). [Online] 25:1